KIK VAGYUNK?

Történetünk

Modern katolikus szerzetesközösségünket, a Szociális Testvérek Társaságát Slachta Margit alapította 1923-ban Budapesten. A közösség 1998-tól pápai jogú apostoli élet társasága, és azóta a nemzetközi központ ismét Budapesten van.

A Társaság az alakulást követően apostoli célját szem előtt tartva törekedett megválasztani munkaterületeit. Az egyházközségi munkák mellett a testvérek részt vettek a szociális munkában megyei, városi és járási szinten, és 1937-ben megalapították a Katolikus Női Szociális Képzőt. Vezetőként dolgoztak a kor jelentős katolikus nőmozgalmaiban. A nők állampolgári jogainak védelmére és érvényesítésére Slachta Margit létrehozott egy politikai pártot, a Keresztény Női Tábort. A Szentlélek Úristen tiszteletének terjesztésére alapították a Szentlélek Szövetséget.

A II. világháború és a zsidóüldözés idején a Társaság kb. ezer üldözött embert mentett meg. Ennek a munkának lett a vértanúja Salkaházi Sára testvér, akit 2006 szeptember 17-én avatott boldoggá az Egyház. 1945-48 között Slachta Margit országgyűlési képviselőként próbálta érvényesíteni az evangéliumi elveket a közéletben. 1949-ben politikai okokból el kellett hagynia Magyarországot.


Az illegalitás évei

1950 és 1989 között a Társaság tovább működött az illegalitásban. A szétszóratáskor a magyar kerületben 160 fogadalmas testvér élt. Az illegalitás éveiben hat testvér összesen 11 évet töltött börtönben, és többeknek kellett elviselniük rendőri zaklatásokat és kihallgatásokat. A testvérek csendes jelenlétükkel és tanúságtevő életükkel hirdették Krisztus örömhírét környezetükben. Ebben az időben nagy titoktartás közepette új belépőkkel gyarapodott a közösség, akik közül többeket Sztrilich Ágnes testvér vezetett be a szociális testvéri életbe. A magyar kerület 69 új fogadalmas testvérrel gyarapodott az illegalitás rejtett éveiben. 1950 és 1990 között Rónai Paula, Gerstner Ida Helga, Szőke Pálma és Kálmán Orsolya testvér voltak a magyar kerület kockázatvállalásra kész, áldozatos elöljárói.

A rendszerváltozás utáni időszakban, amelyet folyamatos útkeresés jellemez, elkezdődött a Társaság külső és belső újraszerveződése, és új lehetőségek nyíltak az apostoli küldetés valósítására. A testvérek közvetlenül szolgálják az evangelizációt hitoktatással, evangelizációs kurzusok, lelkigyakorlatok tartásával, és lelkiségi lapjuk, "A Lélek Szava" kiadásával, mely 1990-től 15 évig jelent meg rendszeresen, évente 4 alkalommal. Részt vesznek a cigánypasztorációban, a hajléktalanok szolgálatában, a karitász munkában plébániai és egyházmegyei szinten egyaránt. Bekapcsolódnak különféle egyházi és lelkiségi mozgalmakba (pl. cserkészmozgalom, életvédelem, nőmozgalom). Dolgoznak a szociális munka, az egészségügy, a kultúra, a nevelés és a közélet területén is. Mivel az alapító Slachta Margit hivatásos és képzett munkásokat akart adni nemcsak a társadalomnak, hanem az egyháznak is, ezért több testvér szolgálja az egyház életének újjászerveződését.


ÉS MA?

A megszentelő Szeretet küldetésében

A társadalom mai kihívásai közepette a szociális testvérek küldetésének fő iránya az evangéliumi Örömhír hirdetése, a reményről és a szeretetről való tanúságtétel, a sokféle lelki ínség orvoslása, valamint a konkrét szociális szolgálat. Az alapítókhoz hasonlóan a mai szociális testvérek is rugalmasságra, a Szentlélek iránti nyitottságra és az idők jelei iránti érzékenységre törekednek.

A Társaság létszáma ma Magyarországon 65 örökfogadalmas testvér, 9 ideiglenes fogadalmas testvér, 2 jelölt (novícia). 36 kültag kapcsolódik ígérettel a Társasághoz. A rendszerváltozás után megválasztott kerületi elöljárók: Szilágyi Mária (1992-1996), Berkecz Franciska (1996-2004), Sztrilich Ágnes (2004-2012) Szabó Katalin (2012-2021) és Dr. Németh Emma (2021-) testvérek.

A Szociális Testvérek Társasága egyházjogi státusza 1998-tól: pápai jogú apostoli élet társasága, és azóta a nemzetközi központ ismét Budapesten van. Általános elöljárónk Kővári Magdolna testvér.SZOCIÁLIS TESTVÉREK TÁRSASÁGA

Ecce adsumus, mitte nos. Alleluia!

Közösségünk, a Szociális Testvérek Társasága modern, katolikus, magyar alapítású szerzetesközösség, egyházjog szerint pápai jogú apostoli élet társasága.

Hivatása, hogy tanúságot tegyen Isten megszentelő szeretetéről, különösen az egyház szociális küldetésében való részvétel által. Karizmáját, célját, Isten iránti elkötelezettségét hagyománya alapján vagy közösségben élő belső testvéri, vagy világi környezetben maradó külső testvéri életstílusban fejezi ki. A Társaság minden tagjának jogi helyzete egyenlő. (Vö. Szabályzat)

A közösségben élő, ún. belső testvérek 3-10 fős közösségekben élnek, lakásokban, családi házakban. A külső testvérek világi környezetükben maradva élik a közösség karizmáját.

"Legnagyobb kincsünk Isten szeretete és az a válasz, amit szeretete kivált szívünkből. Azért, hogy elősegítsük ezt a válaszadást, arra törekszünk, hogy a közösségben megosszuk egymással hitünket, hirdessük Isten jóságát, és erősítsük egymásban azt az eszményt, átadottságot és küldetést, amire a Szentlélek összegyűjtött bennünket." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

Közösségi élet

"Közösségi életünk által teszünk bizonyságot az Atya iránti szeretetünkről, Jézus küldetésében való részvételünkről és a Szentlélek iránti nyitottságunkról. Ez a szerető, szentlelkes élet teszi lehetővé egységünket lelki családunkban. Szentháromságot mintázó közösségi életünknek olyannak kell lennie, ahol mindenki szeret és szeretett, ismer és ismert." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

"Először egymás közt, a közösségben kell megtapasztalnunk azt a szeretetet, melyet szolgálatunkkal ki akarunk fejezni. Ezt a szeretetet tisztelet, megbecsülés, figyelmesség és egymás elfogadása jellemzi. Ez a közösséget építő és egységet teremtő szeretet akkor valósul meg, ha mindenki megőrzi egyéniségét, és ugyanakkor a Szentlélektől kapott sajátos adományaival gazdagítja a többieket." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

Mindennapi életünk

Mindennapi életünket Szent Benedek lelkisége szerint az imádság, a munka, és a közösségi élet ritmusa szabja meg.

Együttélő közösségeinkben reggel és este együtt mondjuk az Egyház hivatalos imádságát, a zsolozsmát. Szentlelkes lelkiségünkből fakadó déli imánkat egyénileg, vagy együtt végezzük. Napirendünkben központi helyet tölt be a szentmise, és az egy órás személyes ima. Havonta összegyűlünk mindnyájan közösségi lelkinapjainkon, hogy kapcsolatunk élő maradjon egymással.

"Amikor örvendezve és hittel összegyűlünk az Úr asztala köré, bizonyságot teszünk arról, hogy az Eucharisztia életünk közép­pontja. Közös istentiszteletünk táplál, Isten családjává és tanítványi közösséggé alakít, amelyet a közös hivatás, a közös eszmény és a közös küldetés egyesít." (Élet a Szentlélekben c. Szabályzatunkból)

Világi és egyházi területeken dolgozunk, saját intézményünk nincs, így megszentelt életünkkel kovászként jelen vagyunk a társadalom számos területén. A testvérek végzettségük és képességük szerint igen sokféle területen dolgoznak. Szeretjük, és értéknek valljuk az ebből fakadó gazdagságot. Részt veszünk az Egyház, a közösség és a testvérek életében, örömeiben és bánatában.

Tagok

Magyarországi kerületünk központja Budapesten van, itt él a legnagyobb létszámú testvérközösség is. Testvérek jelen vannak még Szombathelyen, Jákon, Kőszegen, Zsirán, Csobánkán, Tiszafüreden, Szegváron, Turán, Kiskunmajsán és Hévízen. A Társaság létszáma ma Magyarországon 65 örökfogadalmas testvér, 9 ideiglenes fogadalmas testvér, 2 jelölt (novícia). A Magyar Kerület elöljárója 2021 júniusa óta Dr. Németh Emma testvér.

Kültagok

Bármely keresztény nő vagy férfi, házasságban vagy egyedül élő, aki szeretne részt venni küldetésünkben, szeretne velünk lelki közösséget alkotni Isten Országának építésében, csatlakozhat kültagként a Társasághoz. Ők ígérettel kapcsolódnak Társaságunkhoz, melyet évente megújíthatnak. Magyarországon ma 36 kültagunk munkálkodik.

Nemzetköziség

Közösségünk 1923-ban Magyarországon alapult, de mára szerte a világon több helyen élnek testvéreink. Társaságunknak három ága fejlődött ki, melyek föderációban kapcsolódnak egymáshoz.

  • A Budapest központú ág tagjai Magyarországon kívül az USA-ban, Kubában, Romániában és Szlovákiában élnek. Általános elöljáró testvérünk 2021 augusztusától Kővári Magdolna testvér. 
  • A Los-Angeles központú ág szintén pápai jogú apostoli élet társasága, tagjai az USA-ban, Mexikóban, Tajvanon és a Fülöp-szigeteken működnek. 
  • A harmadik ág Kanadában található, Torontó központtal: tagjai Kanada keleti és nyugati részén tevékenykednek.

Kapcsolatba lépnél velünk?